Terapia logopedyczna

Czym jest terapia logopedyczna i jaki ma cel?

Głównym celem terapii logopedycznej jest usprawnianie funkcji komunikacyjnej, co oznacza korygowanie zakłóceń, które występują podczas procesu porozumiewania się. Jednakże terapia logopedyczna może mieć także wiele celów szczegółowych, które wyznaczane są z uwzględnieniem sfery wymagającej korekcji.


Mogą nimi być np.:

  • usprawnienie motoryki narządów mowy – w przypadku obniżonego lub podwyższonego napięcia mięśniowego w ich obrębie; wypracowanie prawidłowych wzorców czynności prelingwalnych takich jak ssanie, połykanie, gryzienie czy żucie, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych (zarówno pod względem ich budowy oraz funkcjonalności), a co za tym idzie do osiągnięcia prawidłowej wymowy;


– korygowanie wady wymowy, czyli praca nad prawidłową artykulacją poszczególnych głosek;
– usprawnienie obszarów dotyczących oddychania i fonacji, co znacząco wpływa na jakość komunikacji;
– stymulowanie funkcji słuchowych, zarówno słuchu fizjologicznego jak i fonematycznego;
– wzbogacanie słownictwa czynnego oraz biernego, dzięki czemu możliwe jest budowanie bardziej złożonych wypowiedzi.

logopeda-torun-2
przedszkole-torun-pomoc-logopedy-h3

W jakich sytuacjach potrzebna może być pomoc logopedy?

Podstawą do rozpoczęcia terapii logopedycznej są jakiekolwiek zaburzenia procesu komunikowania się dziecka za pomocą aparatu mowy.

Do najczęstszych problemów zalicza się rozmaite wady wymowy, takie jak nieprawidłowa wymowa głoski “r” lub “l”, jąkanie, seplenienie czy też rynolalia — charakterystyczne zaburzenie rezonansu spowodowane mówieniem przez nos, zwane także nosowaniem.

Wskazaniem do zapisania dziecka na tego typu zajęcia może być także opóźnienie mowy. W tym przypadku nasi specjaliści określą, czy cierpi ono na wrodzone zaburzenia wymagające rozpoczęcia terapii, czy mamy do czynienia jedynie ze zwykłym opóźnieniem mowy, które zniwelować można przy pomocy prostych ćwiczeń wykonywanych w domu.

Sesje tego rodzaju zalecane są także w przypadku dzieci z niedosłuchem, jak również wieloma innymi schorzeniami wpływającymi na trudności w komunikacji. Zajęcia te wspomagają interakcje z otoczeniem u dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym, okazują się także pomocne w przypadku dyslektyków.

Jak wygląda diagnoza i terapia logopedyczna?

Diagnoza logopedyczna zawsze powinna mieć kilka etapów:

– wywiad z rodzicem podczas, którego dopytujemy min. o przebieg ciąży i porodu, przebieg pierwszych miesięcy życia dziecka, osiąganie przez nie kolejnych etapów rozwoju, ewentualne choroby, problemy i trudności oraz o to jakie oddziaływania terapeutyczne były podejmowane do tej pory.

– obserwacja dziecka podczas zabawy, komunikacji z rodzicem czy terapeutą w celu ocenienia spontanicznej działalności dziecka np. wypowiedzi lub innych zachowań komunikacyjnych.

– badanie logopedyczne sprawdzające rozumienie poleceń, zasób słownictwa biernego i czynnego, sprawność narządów artykulacyjnych, poprawność artykulacyjną, tempo i płynność mowy, stosowanie form gramatycznych oraz umiejętność budowania wypowiedzi, jakość głosu i jego barwę jak również budowę anatomiczną narządów artykulacyjnych czy jakość umiejętności prymarnych (połykanie, oddychanie, żucie).

Po diagnozie następuje omówienie z rodzicem zaobserwowanych trudności, które powinny zostać skonsultowane z innymi specjalistami lub które będą korygowane w trakcie terapii przez logopedę. Przygotowuje się również plan terapii, który będzie wyznaczał drogę do osiągnięcia zamierzonych celów. Terapia logopedyczna powinna być interesująca dla dziecka, dlatego najczęściej przebiega w formie  zabawy z wykorzystaniem różnego rodzaju pomocy dydaktycznych.

przedszkole-torun-terapie-terapia-logopedyczna-1
logopeda-torun-h3

Czym zajmuje się neurologopeda?

Neurologopeda jest specjalistą, który zajmuje się podobnie jak logopeda korygowaniem funkcji komunikacji.

Trudności które wykazują dzieci najczęściej spowodowane są w tym przypadku uszkodzeniami centralnego układu nerwowego lub różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi.

Wskazaniami do wizyty u neurologopedy może być:

– afazja (utrata umiejętności mówienia)

-dyzartia (zaburzenia mowy wynikające z dysfunkcji aparatu mowy)

-dysfagia (trudności związane z połykaniem)

– alalia (opóźniony rozwój mowy spowodowany uszkodzeniem struktur korowych, które wystąpiły przed rozwojem mowy)

– prosty opóźniony rozwój mowy/ niesamoistny opóźniony rozwój mowy

– mózgowe porażenie dziecięce

– wady wrodzone CUN

– wady genetyczne

– niepełnosprawność sprzężona

– choroby neurologiczne i uszkodzenia mózgu

– zaburzenia ze spektrum autyzmu

Terapia neurologopedyczna

Podczas terapii neurologopedycznej podobnie jak w terapii logopedycznej usprawniane są najważniejsze funkcje i podnoszona jest sprawność narządów artykulacyjnych, a w miarę potrzeby pracuje się nad oddechem i fonacją, jednakże te działania muszą być indywidualnie dostosowywane do możliwości i stanu sprawności intelektualnej i fizycznej dziecka.

Jeśli posługuje się ono odpowiednio mową w ramach zajęć wzbogacane jest słownictwo i ćwiczona jest poprawność gramatyczna oraz artykulacyjna  wypowiedzi.

Neurologopeda stosuje również różnego rodzaju specjalistyczne techniki i metody, które pomagają stymulować mózg pacjenta do aktywności i budowania nowych połączeń nerwowych. W przypadku kiedy komunikacja werbalna jest niemożliwa neurologopeda może pomóc wypracować alternatywne zachowania komunikacyjne.

przedszkole-torun-logopeda
przedszkole-torun-logopeda-h2

Metody terapii logopedycznej

Mimo pozornej prostoty, terapia logopedyczna jest zagadnieniem niezwykle obszernym, co znajduje odzwierciedlenie w stosunkowo dużej liczbie skutecznych sposobów niwelowania zaburzeń oraz wyrównywania ewentualnych opóźnień mowy.

Podczas zajęć z dziećmi opieramy się na potwierdzonych badaniami metodach, znajdujących uznanie specjalistów na całym świecie.

Do takowych należy między innymi cały zbiór ćwiczeń wstępnych, mających na celu doskonalenie mechanizmów mowy — w tym zadania oddechowe, fonacyjne oraz logorytmiczne, a także te kształtujące słuch i usprawniające motorykę narządów mowy.

Ćwiczenia artykulacyjne są natomiast bezpośrednio związane z procesem mowy. Podczas tego segmentu sesji dziecko uczy się prawidłowego kształtowania dźwięków przy pomocy poszczególnych narządów składających się na aparat mowy. Harmonogram ćwiczeń obejmuje między innymi kontrolę wzrokową przed lustrem (prawidłowe ułożenie języka) oraz słuchową, która polega na samodzielnym odróżnianiu wymowy prawidłowej od nieprawidłowej.

Na czym polega terapia logopedyczna?

Zajęcia tego rodzaju mają przede wszystkim zachęcić dziecko do systematycznej pracy. Z tego względu oparte są głównie na atrakcyjnych grach i zabawach, które w naturalny sposób stwarzają komfortową i przyjazną atmosferę.

Dotyczy to nie tylko dzieci w wieku przedszkolnym, ale także nieco starszych uczniów. Nie ma również określonego momentu, w którym najlepiej rozpocząć terapię logopedyczną — udział w zajęciach warto zainicjować tuż po zaobserwowaniu nieprawidłowości u dzieci.

Podczas sesji wykorzystujemy szeroką gamę narzędzi i akcesoriów, pomagających zniwelować lub ograniczyć zaburzenia mowy. Wśród stosowanych pomocy znaleźć można piórka, słomki oraz piłeczki.

Często korzystamy także z puzzli oraz kolorowych układanek edukacyjnych. Istotną część harmonogramu ćwiczeń stanowią również gry słowne — w tym karciane — oraz zabawy przed lustrem, których celem jest między innymi trenowanie języka. Większość proponowanych zabaw można także bez problemu powtórzyć w domu.

przedszkole-torun-logopeda

Daj swojemu dziecku szansę na lepsze przystosowanie się do życia w społeczeństwie i lepsze radzenie sobie z codziennymi problemami. 

Umów Was na spotkanie z naszym terapeutą: